Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

IFI7065.DT Magistritöö seminar I arvestuse saamiseks tuleb esitada:

 • magistritöö sissejuhatus (2…3 lk), mis sisaldab teema aktuaalsuse põhjendust ja töö probleemi tutvustust koos viidetega seda toetavatele teaduslikele allikatele, töö eesmärki, uurimisküsimusi ja lühikest kokkuvõtet töö struktuurist;
 • magistritöö struktuur vabalt valitud kujul (sisukord, tabel, ideekaart vms);
 • üliõpilase ja juhendaja poolt allkirjastatud magistritöö teema registreerimise vorm.

Magistritöö sissejuhatus ja struktuur laetakse Google Drive kausta arvestuse toimumise ajaks. Magistritöö teema registreerimise vorm saadetakse õppenõustajale hiljemalt arvestuse toimumise ajaks.

Põhiarvestus: 18.04.2020 kell 10.15 elektrooniliselt Zoom keskkonnas
Järelarvestus: 10.06.2020 kell 12.00 elektrooniliselt

Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

IFI7065.DT Magistritöö seminar I arvestuse saamiseks tuleb esitada:

 • magistritöö sissejuhatus (2 lk), mis sisaldab teema aktuaalsuse põhjendust, töö probleemi tutvustust, eesmärki, uurimisküsimusi ja lühikest kokkuvõtet töö struktuurist;
 • magistritöö struktuur vabalt valitud kujul (sisukord, tabel, ideekaart vms);
 • üliõpilase ja juhendaja poolt allkirjastatud magistritöö teema registreerimise vorm.

Magistritöö sissejuhatus ja struktuur laetakse Google Drive kausta arvestuse toimumise ajaks. Magistritöö teema registreerimise vorm saadetakse õppenõustajale hiljemalt arvestuse toimumise ajaks.

Põhiarvestus: 20.04.2019 kell 10.15, ruum A-447
Järelarvestus: 10.06.2019 kell 12.00, elektrooniliselt

Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

Magistritöö seminar I arvestuse saamiseks on vajalikud järgmised tegevused:

1. Magistritöö teema registreerimine
Magistritöö teema registreerimiseks tuleb täita ja allkirjastada registreerimisvorm, küsida sinna juhendaja allkiri ning saata allkirjastatud registreerimisvorm oma õppekava õppenõustajale. Teema registreerimisel antud pealkiri on esialgne ning seda saab magistritöö valmimise käigus täpsustada. Teemade registreerimise tähtaeg on 01.04.2018.

2. Magistritöö sissejuhatuse koostamine
Koostage ja laadige Google Drive kausta magistritöö sissejuhatus mahuga 2-3 lk. Sissejuhatuse osad on:

 • Teema valiku põhjendus, selle aktuaalsus ja uudsus
 • Probleemi selgitus (sh probleem ühe lausega)
 • Magistritöö eesmärk
 • Uurimisküsimused
 • Töö metoodika lühikirjeldus
 • Töö struktuur

Lisage ette tiitelleht ja lõppu kasutatud kirjanduse loetelu.

3. Magistritöö struktuuri koostamine
Koostage magistritöö struktuur sisukaardina (Mindmeister vms), tekstidokumendina või muul teile sobival viisil. Magistritöö struktuuris peaks olema esitatud töö peatükid ja alampeatükid. Alampeatükkide alla võib lisada täiendavaid märksõnu nende sisu kohta, teemakohaseid linke ja viiteid vms. Laadige magistritöö struktuur Google Drive kausta.

Tööde esitamise tähtaeg on 04.04.2018.

Arvestus toimub viimases kontakttunnis 07.04.2018. Ärge unustage arvestusele registreeruda.