Näide magistritöö kaitsekõnest ja esitlusest

Ma lubasin seminaris panna üles näite magistritöö kaitsekõnest ja esitlusest. Need pole kindlasti ideaalsed näited, aga 11 aastat tagasi sellisel kujul kaitsmine sobis. Kaitsekõne kestvuseks on kuni 20 minutit.

Kui keegi juba kaitsnud haridustehnoloogia magistrantidest saab oma esitlust või kaitsekõne jagada, siis võite seda kommentaarides teha :)

Ideekaardi kasutamine töö struktuuri kavandamisel

Järgnev postitus ei ole otseselt magistritöö seminaridega seotud, kuid võib magistritöö struktuuri kavandamisel abiks olla. Ma olen mõnede oma juhendatavatega proovinud enne kirjutama asumist koostada ideekaardi, kus on kõik magistritöö peatükid, alampeatükid, nendes käsitletavad teemad ja viited olulisematele allikatele. Lisatud näide on ühe minu juhendatava bakalaureusetöö struktuur: uurimistoo_struktuuri_naide.pdf.

Magistritöö struktuuri näiteid ma siia postitada ei saa, aga võib-olla minu juhendatavad saavad neid ise jagada. Ideekaartide koos toimetamiseks eelistan ma MindMeister keskkonda. Võib-olla on sel kujul kavandamine teile ka abiks.

Magistritöö seminar I esimene ülesanne

Magistritöö seminar I esimesel kohtumisel tutvustasime me kursuse nõudeid ning arutasime teie magistritöö ideid ning võimalikke juhendajaid.

Sellel kursusel kasutame me kodutööde postitamiseks ja tagasiside andmiseks ajaveebe. Palun tehke magistritöö seminar I jaoks oma ajaveebi eraldi rubriik ning liituge kursusega EduFeedr keskkonnas.

Esimeseks ülesandeks on postitada oma ajaveebi magistritöö probleemipüstitus, mis koosneb järgmistest osadest:

  • probleem, mida te oma magistritööga uurida või lahendada soovite;
  • probleemi aktuaalsuse põhjendus;
  • seos teoreetilise baasiga;
  • töö oodatav tulemus, mõju ja uus teadmine;
  • 5 märksõna eesti ja inglise keeles, mille alusel teemaga seotud allikaid otsida.

Probleemipüstituse maht võiks olla umbes 1 lk. Probleemipüstituses viidatud kirjandusallikate viited palume vormistada APA viitamissüsteemi järgi.

Kui te kõhklete veel mitme teema vahel, siis palun pange kirja mõtted mõlema teema kohta. Sel juhul saame teil aidata otsustada, milline teema on magistritöö jaoks sobivaim.

Jääme teie probleemipüstitusi ootama kolmapäevaks 26. veebruariks.

Kokkuvõte II seminari esimesest kohtumisest

Postitan kõigepealt kokkuvõtte kursuse IFI7066 Magistritöö seminar II esimesest kohtumisest. Selle kursuse käigus on meie eesmärk anda põhjalikumat tagasisidet teie pooleli magistritööle ning toetada magistritöö valmimist. Seetõttu esitlete te järgmisel kolmel kohtumisel oma magistritöid. Magistritööde hetkeseisu arvestades otsustasime jagada teie ettekanded järgmistele kuupäevadele:

1. märts:
Viive Abel
Taimi Dreier
Helle Kiviselg
Kaire Kollom
Elo Sepp

29. märts:
Dmitri Burlakov
Mihhail Gruzdev
Anželina Latõševa
Maris Maripu
Virgo Õitspuu
Kristi Rahn

26. aprill:
Kristi Jaason
Piret Joalaid
Vaiko Mäe
Katriin Orason
Luisa Pani
Julia Ratšinskaja
Katrin Schultz

Kahe seminarist puudunud magistrandiga täpsustan kuupäeva e-maili teel.

Järgmises seminaris oma magistritööd esitlevad magistrandid peaksid laadima valmis osa oma magistritööst kursuse Dropbox kausta teisipäeva 25. veebruari õhtuks. Sean Dropbox kausta üles ja saadan teile kutsed lähipäevil.

Lisaks oma magistritöö esitlemisele peate kirjutama retsensiooni kahe magistrandi magistritöö kohta. Järgmisel korral arutlusele tulevad magistritööd otsustasime jagada retsenseerijate vahel järgmiselt:

Viive Abel — Dmitri Burlakov, Maris Maripu
Taimi Dreier — Piret Joalaid, Julia Ratšinskaja, Katrin Schultz
Helle Kiviselg — Mihhail Gruzdev, Katriin Orason
Kaire Kollom — Kristi Jaason, Luisa Pani
Elo Sepp — Anželina Latõševa, Vaiko Mäe, Virgo Õitspuu

Retsensioonis palume kindlasti hinnata järgmiseid aspekte (kui need peaks olemas olema):

  • uurimisprobleemi analüüsitus — kuivõrd piisavalt on töö eesmärgi püstitamisel käsitletud teiste autorite poolt sama uurimisprobleemi või lähedaste probleemide alaseid töid; kuivõrd sobib antud kirjanduse ülevaade läbiviidava empiirilise uuringuga;
  • meetodite kasutuse asjatundlikkus — kuivõrd põhjendatud on kasutatav uuringumetodoloogia ja kuivõrd korrektne on valitud meetodite kasutus (nt andmekogumise ja andmeanalüüsi meetodite kasutus, valimi moodustamise korrektsus, uurimisinstrumendi või intervjuude läbiviimise kvaliteet, arendusmetoodika asjakohasus ning kasutus jne);
  • argumentatsiooni veenvus — kuivõrd on kooskõlas töö eesmärgid, eesmärgi saavutamiseks valitud meetodid ning töö tulemused; kuivõrd põhjendatud, detailselt kirjeldatud ja korrektsed on töös esitatud tuletuskäigud ja analüüsid; kuivõrd pakub töö uudseid teadmisi/lahendusi;
  • esitluse ja vormistuse korrektsus — kuivõrd korrektne on keelekasutus, viitamine ning kuivõrd asjakohased ja nii sisult kui kujunduselt laitmatud on tabelid/joonised/diagrammid/skeemid.

Retsensioonis palume välja tuua ka küsimused töö autorile. Optimaalne küsimuste arv on 3-5, kuid vajadusel võib küsimusi ka rohkem olla. Küsimused peavad olema esitatud selliselt, et need võimaldavad oma seisukohti põhjendada ja oleksid seotud töös esitatud probleemi, eesmärgi, ülesannete, metoodika või järeldustega.

Retsensiooni pikkuseks võiks olla maksimaalselt 1 lehekülg. Retsensioonid tuleks laadida kursuse Dropbox kausta reede 28. veebruari lõunaks.