IFI7066 viimane kontaktpäev

02.04. esitavad oma töö ja neid retsenseerivad:
Tiit – Erki ja Inge
Tiina – Kärt ja Jaanika
Janek – Erki ja Janne
Liisi – Janne ja Janek
Heldi – Maiga, Janek

Palun pange oma tööd Dropboxi hiljemalt 30. märtsi õhtuks.

Samuti registreerige end ÕIS’is 2. aprilli arvestuseks.

Tsiteerimise näide

Magistritöödes on aeg-ajalt probleeme korrektse tsiteerimisega. Postitan siia näite ühest olukorrast, kus sõna-sõnalt tsiteerimine on õigustatud (õppekava definitsioon kõrgharidusstandardist):

Õppeasutustes toimub õppimine ja õpetamine vastavalt kinnitatud õppekavale. Vastavalt kõrgharidusstandardile (Kõrgharidusstandard, 2015) on õppekava “õppe alusdokument, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sealhulgas oodatavad õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused.”

Kasutatud kirjanduse loetelu viide:

Kõrgharidusstandard. (2015). RT I, 31.07.2015, 5. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/131072015005

Riigi Teatajas ilmunud seaduse viite vormistuse näide on minu poolt koostatud APA 6 viitamissüsteemi lühikokkuvõttes. Siin on tegemist ka erijuhuga, kus tekstisiseses viites on autori asemel pealkiri. Puuduva autori korral tekstisisese viite vormistamiseks annab soovituse postitus Missing Pieces: How to Write an APA Style Reference Even Without All the Information APA ajaveebis.

IFI7065 viimane kodutöö

Meie järgmine kohtumine toimub laupäeval 19.03.2016 kell 10.00-14.00 ruum S-326 (ruum veel täpsustamisel, anname teada) koos teise aasta magistrantidega. Eesmärk on anda teile võimalus näha ning kuulata teise aasta magistrantide töid, et tekiks ideid ja selgem arusaam, kuhu teise aasta lõpuks peaks oma magistritööga jõudma. Seega järgmiseks kontaktpäevaks konkreetset kodutööd ei ole, küll aga ootame aktiivset osavõttu ning tagasisidet esitamisele tulevatele töödele.

Kuigi konkreetset kodutööd ei ole,  ei tähenda see seda, et midagi selle kursuse raames ei toimu. Meie viimane kontaktpäev on laupäeval 02.04.2016 kell 14.00-18.00 ruum S-326 ja kuni selle ajani eeldame teie aktiivset individuaalset tegutsemist. See tähendab, et liigute edasi oma magistritöö mõtetega, tutvute ja räägite läbi võimalike juhendajatega ning kirjutate kokku sissejuhatuse koos probleemi püstituse ja küsimustega.

Ehk siis viimaseks kontaktpäevaks:

  • olete tutvunud instituudi lehel kõigi võimalike magistritööd puudutavate dokumentidega (vt esimese kontaktpäeva slaide)
  • olete leidnud endale sobiva juhendaja
  • olete 1. aprilliks registreerinud oma magistritöö teema instituudis
  • olete registreerinud end ÕIS’is 2. aprilli arvestusele (vt arvestuse saamise nõudeid esimese kontaktpäeva slaididelt)
  • olete valmis kirjutanud magistritöö projekti kava/sissejuhatuse (isiklikus ajaveebis), mis koosneb järgmistest osadest (u 2 lk):

– Magistritöö probleemi püstitus, selle aktuaalsuse põhjendus, seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju/uus teadmine

– Magistritöö eesmärgid, ülesanded, uurimisküsimused/hüpoteesid (sõltuvalt töö tüübist)

Ehk siis sissejuhatuses tuleks kirjutada, millest sinu uurimus räägib (teema, valdkond, üldine eesmärk), põhjendada valitud teema aktuaalsust, tähtsust, uudsust ning mida täpsemalt loodad oma tööga saavutada/teada saada.

– Magistritöö peatükid ehk siis lisage sissejuhatuse lõppu ka lühike ülevaade töö võimalikust ülesehitusest (millistest peatükkidest töö hakkaks koosnema).

Siin tuleks  kindlasti silmas pidada, et probleemi püstituse, eesmärkide ja küsimuste vahel on loogiline seos. Seoses sellega tasub ehk üle vaadata Hansu poolt kokku pandud näited eelmistest aastatest ning soovitame soojalt ka ise sarnane skeem valmis teha, sest siis on kogu tööst ülevaade olemas ja ebakõlad hakkavad paremini silma.

Kui teil tekib küsimusi, probleeme, soovite nõu pidada, siis võtke kindlasti meiega ühendust ning räägime läbi, sest 2. aprilliks peavad kõik vajalikud nõuded olema täidetud, et saada arvestus.