Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

Magistritöö seminar I arvestuse saamiseks on vajalikud järgmised tegevused:

1. Magistritöö teema registreerimine
Magistritöö teema registreerimiseks tuleb täita ja allkirjastada registreerimisvorm, küsida sinna juhendaja allkiri ning saata allkirjastatud registreerimisvorm oma õppekava õppenõustajale. Teema registreerimisel antud pealkiri on esialgne ning seda saab magistritöö valmimise käigus täpsustada. Teemade registreerimise tähtaeg on 01.04.2018.

2. Magistritöö sissejuhatuse koostamine
Koostage ja laadige Google Drive kausta magistritöö sissejuhatus mahuga 2-3 lk. Sissejuhatuse osad on:

  • Teema valiku põhjendus, selle aktuaalsus ja uudsus
  • Probleemi selgitus (sh probleem ühe lausega)
  • Magistritöö eesmärk
  • Uurimisküsimused
  • Töö metoodika lühikirjeldus
  • Töö struktuur

Lisage ette tiitelleht ja lõppu kasutatud kirjanduse loetelu.

3. Magistritöö struktuuri koostamine
Koostage magistritöö struktuur sisukaardina (Mindmeister vms), tekstidokumendina või muul teile sobival viisil. Magistritöö struktuuris peaks olema esitatud töö peatükid ja alampeatükid. Alampeatükkide alla võib lisada täiendavaid märksõnu nende sisu kohta, teemakohaseid linke ja viiteid vms. Laadige magistritöö struktuur Google Drive kausta.

Tööde esitamise tähtaeg on 04.04.2018.

Arvestus toimub viimases kontakttunnis 07.04.2018. Ärge unustage arvestusele registreeruda.

Teise seminari materjalid

Magistritöö probleemi, eesmärkide ja uurimisküsimuste püstitamise näited: HT_magistritoo_struktuuri_naited.pdf

Üliõpilaste poolt sõnastatud probleemid, eesmärgid ja uurimisküsimused: Google Drive (ligipääs ainult kursusel osalejatele).

APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte (PDF)