Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

Magistritöö seminar I arvestuse saamiseks on vajalikud järgmised tegevused:

1. Magistritöö teema registreerimine
Magistritöö teema registreerimiseks tuleb täita ja allkirjastada registreerimisvorm, küsida sinna juhendaja allkiri ning saata allkirjastatud registreerimisvorm oma õppekava õppenõustajale. Teema registreerimisel antud pealkiri on esialgne ning seda saab magistritöö valmimise käigus täpsustada. Teemade registreerimise tähtaeg on 01.04.2018.

2. Magistritöö sissejuhatuse koostamine
Koostage ja laadige Google Drive kausta magistritöö sissejuhatus mahuga 2-3 lk. Sissejuhatuse osad on:

 • Teema valiku põhjendus, selle aktuaalsus ja uudsus
 • Probleemi selgitus (sh probleem ühe lausega)
 • Magistritöö eesmärk
 • Uurimisküsimused
 • Töö metoodika lühikirjeldus
 • Töö struktuur

Lisage ette tiitelleht ja lõppu kasutatud kirjanduse loetelu.

3. Magistritöö struktuuri koostamine
Koostage magistritöö struktuur sisukaardina (Mindmeister vms), tekstidokumendina või muul teile sobival viisil. Magistritöö struktuuris peaks olema esitatud töö peatükid ja alampeatükid. Alampeatükkide alla võib lisada täiendavaid märksõnu nende sisu kohta, teemakohaseid linke ja viiteid vms. Laadige magistritöö struktuur Google Drive kausta.

Tööde esitamise tähtaeg on 04.04.2018.

Arvestus toimub viimases kontakttunnis 07.04.2018. Ärge unustage arvestusele registreeruda.

Magistritöö seminar I arvestuse ajad

Magistritöö seminar I põhiarvestuse ajad:

Põhiarvestuse aeg I: 01.04.2017 (ehk siis viimane kontaktpäev)

Põhiarvestuse aeg II: 09.06.2017 

Valige üks aegadest ning registreerige end ÕIS’is.

Tuletame veel meelde, kuidas arvestust saada:

 • …tuleb aktiivselt osaleda kõigil kontaktpäevadel (4x) st kommenteerida, vahetada mõtteid, pakkuda ideid kaastudengite projektidele
 • …esitleda kontaktpäevadel oma magistritöö projekt (viimaseks kontaktpäevaks 2-3 lehekülge sissejuhatust, kus on ära kirjeldatud probleem, eesmärgid, ülesanded, uurimisküsimused)
 • …tuleb registreerida magistritöö teema Digitehnoloogiate instituudis (eeldab juhendaja olemasolu) 1. aprilliks 2017. Vastav vorm leitav instituudi lehelt.

Kui 01.04 ei jõua valmis sissejuhatust koos vajalike osadega, siis valige arvestuse ajaks 09.06, kuid vaatamata sellele registreerige 01.04.2017 kindlasti oma teema instituudis.

 

Magistritöö seminar II arvestuse ajad

Magistritöö seminar II põhiarvestuse ajad:

Põhiarvestuse aeg I: 01.04.2017 (ehk siis viimane kontaktpäev)

Põhiarvestuse aeg II: 09.06.2017 (võimalus neile, kes kevadel ei kaitse, aga sooviks siiski antud aine arvestatud saada)

Valige üks aegadest ning registreerige end ÕIS’is.

Tuletame veel meelde, kuidas arvestust saada:

 • oma magistritöö esitamine kontaktpäeval, kus on olemas sissejuhatus koos probleemi püstituse, eesmärkide ja uurimisküsimustega, teoreetiline raamistik/kirjanduse ülevaade, metoodika ning ka andmete analüüsist midagi.
 • kahe magistritöö retsenseerimine

Jõudu ja pealehakkamist veel viimasteks pingutusteks!